Често задавани въпроси за дребношрифтови и мастилено-струйни принтери

Тук ще намерите отговори на следните въпроси:


Какво означава мастилено-струйно маркиране?

Мастилено-струен надпис или CIJ – това е съкращение от Continuous Ink Jet (мастилено-струен принтер). Този принтер създава поток от малки мастилени капки и избира някои от тези капки за отпечатване на символи върху продукта. Неизползваните капки се връщат в принтера, за да станат отново част от мастилената струя.
В началото на страницата

Какъв е принципът на работа на мастилено-струйния принтер?

Мастилено-струйният принтер зарежди отделни капки мастило за отпечатване на съобщения. Всяка капка със своя заряд преминава през магнитно поле, създадено в печатащата глава. От големината на заряда в капката зависи ъгълът на отклонение на капката в това поле. Капките с най-голям ъгъл на отклонение създават горния ред или стават горни в единствения ред на надписа. Капките с неголямо отклонение създават долните редове на надписа или стават долни в символите на един ред. Незаредените капки не се отклоняват. Те остават вътре в печатащата глава и се връщат в системата за захранване с мастило.
В началото на страницата

За надписване на какви продукти се препоръча използването на мастилено-струен принтер?

Мастилено-струйните принтери могат да се използват за нанасяне на надписи върху хартия, пластмаса, метал, стъкло и други материали. Типичните сфери на приложение включват надписи на съдове за млечни продукти, кутийки за напитки, фармацевтични стоки, малки картонени кутийки, кабели и неголеми компоненти.
В началото на страницата

По какво се различава мастилено-струйният принтер от контактните принтери?

Мастилено-струйните принтери въобще не се докосват до маркирания продукт. Мастилено-струйните принтери разпръскват мастило във въздуха по една капка по такъв начин, че когато продуктът преминава покрай принтера, върху него се отпечатва съобщение, програмирано в принтера. Обичайното разстояние между продукта и печатащата глава на принтера е около 4 мм.
В началото на страницата

В какво се състои разликата между технологията на мастилено-струйното маркиране и маркирането по технологията „капка по заявка”?

Разликата между мастилено-струйното маркиране и маркирането по технологията „капка по заявка” се състои в това, че в мастилено-струйните принтери мастилата постоянно циркулират вътре в принтера – от системата за захранване с мастило, през печатащата глава и назад в системата за захранване с мастило. В технологията „капка по заявка” мастилото се подава само когато принтерът печати.
В началото на страницата

В чем разница между технологиями каплеструйной печати и крупносимвольной маркировки?

Технологията на едрошрифтово маркиране понякога също се нарича „капка по заявка”. Едрошрифтовите принтери обикновено се използват за вторични опаковки, където се изисква по едър шрифт. При мастилено-струйните принтери размерът на шрифта обикновено е от 0,3 до 1,3 см, а височината на символите при едрошрифтовите принтери може да бъде повече от 5см.
В началото на страницата

На какво разстояние от маркирания продукт могат да се намират мастилено-струйните принтери Videojet?

Для большинства каплеструйных принтеров Videojet рекомендуемое расстояние между концом печатающей головки и продуктом составляет примерно 4 мм. Если расстояние от печатающей головки до продукта меньше 4 мм, маркировка становится более мелкой и печатающие капли находятся ближе друг к другу. Если расстояние от печатающей головки до продукта больше 4 мм, высота символов увеличивается и капли падают с меньшей точностью.
В началото на страницата

За повечето мастилено-струйни принтери Videojet препоръчителното разстояние между края на печатещата глава и продукта е 4 мм. Ако разстоянието от печатащата глава до продукта е по-малко от 4 мм, надписът става много малък и печатащите капки се намират много близо една до друга. Ако разстоянието от печатащата глава до продукта е по-голямо от 4 мм, височината на символите се увеличава и капките падат с по-малка точност.

В началото на страницата

Къде да се намери документация по безопасност на работа с консумативи Videojet?

Паспортът за безопасност на работа с консумативи Videojet винаги можете да изтеглите от формата Adobe® Acrobat® Reader™ тук.
В началото на страницата

Какви типове датчици за наличие на предмет предлага Videojet?

Videojet предлагает целый ряд датчиков положения продуктов для разных типов продуктов. Чаще всего используются фотоэлектрические датчики, отслеживающие движение продуктов по производственной линии с помощью инфракрасных лучей. Мы также предлагаем датчики для обнаружения металлических продуктов и небольшие волоконно-оптические датчики для обнаружения регистрационной маркировки в продукте. Чтобы узнать больше о датчиках продуктов, позвоните в отдел обслуживания клиентов Videojet: +7 (985) 960-11-34
В началото на страницата

Videojet предлага цяла поредица от датчици за наличие на предмет за различни типове продукти. Най-често се използват фотоелектрични датчици, проследяващи движението на продуктите на производствената линия с помощта на инфрачервени лъчи. Ние също предлагаме датчици за намиране на метални продукти и неголеми оптични датчици за откриване на регистрационен надпис в продукта. За да разберете повече за датчиците за продукти, позвънете в отдела за обслужване на клиенти на Videojet: +7 (985) 960-11-34

В началото на страницата

Как да се свържете с регионалния мениджър на Videojet?

Позвоните по номеру +7 (985) 960-11-34 и следуйте указаниям автоматической телефонной системы, чтобы связаться с отделом обслуживания клиентов.
В началото на страницата

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878