Отказ от отговорност

Съдържание на Website

Авторът не носи отговорност за точността, изчерпателността или качеството на предоставената информация. Никакви претенции за материални или нематериални загуби, предизвикани от използване или неизползване на предоставената информация или използване на невярна или непълна информация няма да бъдат приемани, освен ако вредата не е очевидна, поради небрежност или престъпно намерение на автора. Всички предложения са направени без каквито и да било задължения. Авторът запазва за себе си правото да променя, изтрива или допълва съдържанието на Web-сайта без предизвестие, а също да изтрива мнения в Интернет временно или завинаги.

на свързването никакво незаконно съдържание на такива Web-сайтове не е открито.Авторът няма контрол върху настоящия или бъдещ дизайни,съдържание или авторство на обектите, на които са предоставени връзки (линкове) и не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове, което може да бъде променено след поставяне на линковете. Този отказ от отговорност се отнася за всички линкове на собствения сайт на автора, а също и за вписванията на трети лица в книгата за посетители, форуми и пощенски списъци, предоставени на автора. Отговорност за незаконна, невярна и непълна информация на сайта, а също за вреди в резултат от използване и неизползване на такава информация носи само собственикът на сайта, на който тази информация е поместена. Собственикът на сайта, съдържащ линковете не носи никаква отговорност по отношение на горепосоченото.

Авторски права и права върху търговските марки.

Във всички публикации авторът, при възможност, е използвал графики, аудиофайлове, видеофрагменти и текстове, върху които той има авторски права или за използването на които не е нужен лиценз. Върху всички търговски марки и знаци на брандове, използвани в този сайт е в сила законодателство за търговските марки, и всички те са притежание на регистриралите ги собственици. Споменаването им в документите не означава, че те не са защитени от права на трети лица. Авторските права върху материалите в сайта, публикувани единствено от автора, остават негова собственост. Възпроизвеждането или използването на графики, аудиофайлове, видеофрагменти и текстове в други електронни или печатни издания се допуска само след предварителното съгласие на автора.

Юридическа стойност на този отказ от отговорност

Този отказ от отговорност трябва да се разглежда като част от Интернет, съдържащ линк към този сайт. Ако някоя част или отделни условия от този документ бъдат признати за недействителни от действащото законодателство, това няма да повлияе на останалите части от този документ, тяхното съдържание и юридическа сила.

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878